Atgriešanas nosacījumi 

  1. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

1.1. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu“ Pircējs, fiziska persona, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu līdz Preču piegādei vai laikā no Preču piegādes dienas. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības saskaņā ar MK noteikumu Nr. 255 pantu Nr. 22.

1.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas. Ja Pircējs vienā Pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras tiek piegādātas atsevišķi, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci. Ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām daļām, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

1.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam 14 dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis savu Pasūtījumu, jāaizpilda Atteikuma veidlapa (pieejama vietnē www.ptac.gov.lv), norādot veidlapā pieprasītos datus. Atteikuma veidlapu par Pasūtījuma Precēm var iesniegt to nosūtot uz e-pastu info@balustrade.lv Saņemot Pircēja Atteikuma veidlapu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam uz tā e-pastu apstiprinājumu par Atteikuma veidlapas saņemšanu.

1.4. Iesniedzot kvalitātes sūdzību, Pircējam ir jāiesūta nekvalitatīvā produkta fotoattēls. Ja Pircējs paziņo Pārdevējam par sūdzību vēlāk par norādīto termiņu un/vai neiesniedz Preces fotoattēlu, Pārdevējs neuzņemamas sūdzību atrisināt par labu Pircējam.

1.5. Atgrieztām vai apmainītām kvalitatīvām Precēm jābūt nebojātām, nezaudējušām savu komerciālo izskatu (sabojātas aizsargplēves, saskrāpēts, sasists, utt.), un tās nedrīkst būt lietotas. Precei jāatdod oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādu saņēmis Pircējs, noteikti uzrādot Preces iegādes dokumentu un citus Preces piederumus/aksesuārus, ja tādi paredzēti. Ja Prece nav pilnas komplektācijas, tā ir bojāta, netīra vai nav pareizi iesaiņota, Pārdevējam ir tiesības Preci nepieņemt, nemainīt un neatgriezt naudu, ko Pircējs samaksājis par Preci.

1.6. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, preču nozaudēšanas vai sabojāšanas riska nodošanu patērētājam gadījumos, kad pārdevējs nosūta preces pircējam, preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet pircējam, kad viņš vai persona, kas nav pārvadātājs, pieņem Preces. Ja Preces tika nodotas Pircēja izvēlētam pārvadātājam un Pārdevējs nav piedāvājis šādu piegādi, šajā pantā paredzētais risks pāriet Pircējam, kad Preces tiek nodotas pārvadātājam.

1.7. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci. 

1.8. Par atbilstošu Preces iesaiņošanu (maisā vai kastē), lai to varētu atgriezt Pārdevējam, ir atbildīgs Pircējs. Preces atgriešanas izdevumus sedz Pircējs, ja nu vienīgi Pārdevējs norāda citādāk.

1.9. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preču saņemšanas, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu Preču atgriešanas termiņa beigām.

1.10. Nauda par atgrieztām, nepiegādātām vai nekvalitatīvām Precēm tiek pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika apmaksāts Pasūtījums, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Atteikuma veidlapas saņemšanas un izskatīšanas brīža. Nauda par akcijas Preces, vai precēm ar atlaidi, tiek atmaksāta atbilstoši akcijas vai atlaižu Preču cenai par kādu tās tika iegādātas.

1.11. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.