Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde

1. Interneta veikalā veiktie Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulkst.10.00 līdz 17.00.

2. Pircēji par Pasūtījuma izpildi saņem informatīvu e-pastu.

3. Pārdevējs saglabā īpašumtiesības par Precēm līdz Pasūtījuma pilnai apmaksai un Preču nosūtīšanu Pircējam vai nodošanu Pircēja izvēlētam piegādātājam, ja Pircējs Preču piegādi organizē pats. Par Preču nejaušas sabojāšanas vai pilnīgas iznīcināšanas risku no Preču saņemšana brīža ir atbildīgs Pircējs vai Pircēja nodošanas izvēlēta piegādātāja laikā, ja Pircējs preču transportēšanu organizē pats. 

4. Preču piegāde tiek veikta uz Pircēja norādīto adresi Latvijas Republikas teritorijā, kuru Pircējs norāda pirms katra Pasūtījuma izveidošanas. 

5. Preču piegāde tiek veikta tikai darba dienās, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādāk. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš informējot Pircēju, mainīt Preču piegādes laiku vai dienu.

6. Pārdevējs izsūta Pircējam Preces pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā, skaitot no Pasūtījuma apmaksas saņemšanas dienas ar nosacījumu, ka Pasūtījumā norādītā Prece ir pieejama noliktavā. Ja Prece nav pieejama noliktavā, Pārdevējs informē Pircēju par ātrāko iespējamo Preces piegādes laiku vai arī  vienojas ar Pircēju par Preces aizvietošanu ar citu, līdzvērtīgu Preci

7. Par Preču piegādi jāmaksā piegādes maksa, tā ir atkarīga no Pircēja norādītā piegādes veida. Preču piegādes veidi: 
  – ar Kurjeru;
  – saņemšana uz vietas Pārdevēja veikalos, kuru adreses norādītas Interneta veikala sadaļā “Kontakti”;

8. Izvēloties Pasūtījumu saņemt ar Kurjeru uz Pircēja norādīto adresi, Preču piegādes dienā Kurjers sazinās ar Pircēju, lai informētu Pircēju par Preču piegādes laiku.

9. Preču piegādes brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokumentu (pase vai personas ID) lai Pārdevējs vai Kurjers varētu Pircēju identificēt.

10. Ja Preču piegāde Pircējam nav iespējama, no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi un/vai mobilā telefona numuru, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti un Preču pirkums var tikt atcelts (par izņēmumiem tiek uzskatīti gadījumi, kad pirms Kurjera ierašanās norādītajā adresē, Pircējs ir vienojies ar Kurjeru par otro jeb atkārtoto piegādi nākošajā darba dienā, nemainot sākotnējo piegādes adresi). Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai rastu risinājumu:
  – Pārdevējs atceļ Pasūtījumu atmaksājot Pircējam par Precēm samaksāto Preču cenu, taču neatmaksā Preču piegādes cenu.
  – Pārdevējs veic atkārtotu piegādi. Par atkārtotu piegādi tiek iekasēta papildus maksa, par ko iepriekš Pircējs tiek informēts. 

11. Pirms Preču saņemšanas un parakstīšanās rēķinā/Preču pavadzīmē, Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt Preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu. Konstatējot, ka ir sabojāts tikai iepakojums, Pircējam ir pienākums par to ierakstīt piezīmi rēķinā/Preču pavadzīmē. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Preces tika piegādātas sabojātā iepakojumā, taču Preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst Līguma nosacījumiem un Preču piegāde ir veikta atbilstoši. 

12. Konstatējot bojājumu vai neatbilstību Pasūtījumam, Pircējam nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevējs. Ja piegādi veic Kurjers, par neatbilstību jāinformē arī Kurjers.

13. Konstatējot Preču kvalitātes un (vai) sortimenta neatbilstības Preces, kuras neatbilst kvalitātei un (vai) sortimentam, Pircējs neatstāj Preces pie sevis, izņemot gadījumus, kad trūkumus iespējams novērst, nemainot visu Preci. Par atteikšanos saņemt Preci un par konstatētajiem bojājumiem Pircējam ir pienākums ierakstīt piezīmi rēķinā/Preču pavadzīmē vai aizpildīt personas, kas piegādāja Pasūtījumu, izsniegtās formas. Ja tiek konstatēta Preču daudzuma neatbilstība, par Preču trūkumu Pircējam ir pienākums ierakstīt piezīmi rēķinā /Preču pavadzīmē vai aizpildīt personas, kas piegādāja sūtījumu, izsniegtās formas. 

14. Preču piegāde ar Kurjeru iekļauj Preču piegādi līdz dzīvokļa vai mājas ārdurvīm. Viens Pasūtījums tiek piegādāts tikai uz vienu piegādes adresi. 

15.Preču piegāde Latvijas teritorijā
    – piegāde kuru nodrošina Kurjers līdz 30kg  – 18,00 EUR;
    –piegāde kuru nodrošina Kurjers vairāk par 30kg – papildus 18,00 EUR par katriem 30kg;
    – izņemšana Pārdevēja veikalā – bez maksas.

16. Pārdevējs objektīvu iemeslu dēļ (ražošanas iespējas, lieli piegādes apjomi, un tml.) var paildzināt piegādes laiku, iepriekš to saskaņojot ar Pircēju. 

17. Piegādājot Preces uz Pircēja norādīto adresi, tiek uzskatīts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai tās faktiski saņem Pircējs vai jebkura cita persona, kas atrodas norādītajā adresē un laikā. Ja Pircējs pats nevar saņemt Preces, taču Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas Pārdevējam par Preču piegādi neatbilstošai personai. Ja piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju. 

18. Nododot Preces, Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis, Pircējam par Precēm izsniedz divus rēķina/Preču pavadzīmes eksemplārus. Vienu no rēķiniem/Preču pavadzīmēm  Pircējs paraksta un atdod Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Ja Pircējs paraksta rēķinu/Preču pavadzīmi  bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka Preces kopā ar Preču instrukcijām un to Garantijas izziņām Pārdevējs ir atdevis Pircējam, Preces atbilst Pasūtījumā norādītajam daudzumam, kvalitātei un sortimentam (ieskaitot arī atbilstošu modeli, izmēru, krāsu, nav sasmērētas, atrodas atbilstošos iepakojumos) un Pircējs tās ir saņēmis. Pircējam var būt izsūtīts tikai elektroniskais rēķins/Preču pavadzīme uz Pircēja Pasūtījuma laikā norādītā elektroniskā pasta adresi, savukārt faktiskās rēķina/Preču pavadzīmes parakstīšanas vietā – Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis Pircējam var iesniegt parakstīšanai, izmantojot elektroniskās ierīces – tas tiek pielīdzināts faktiski parakstītam rēķinam/Preču pavadzīmei.